Comuna Mărtiniş
Județul Harghita

 
REGULAMENT
Privind "Aprobarea condiţiilor în care se realizează/accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Mărtiniș în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice ". 


REGULAMENTUL PĂȘUNATULUI ÎN COMUNA MĂRTINIȘ
 
Legea bază care se aplică în legătură cu construcţii : Legea 50 din1991 actualizat.doc
 


Documente necesare pentru cererea emiterii Certificatului de Urbanism
 
- Pentru persoană fizică: copie după Carte de identitate, sau B.I.
- ; sau reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.
- Elemente de identificare :
  În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:
- localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau elemente de reper, general cunoscute ; sau
- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol ; sau plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.
- Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
  Pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru.
 
 
ATENȚIE!!
 
Conform legii, certificatul de urbanism se emite în 30 zile lucrătoare și după obținerea avizelor necesare și documentațiile cerute se depune - după caz - cerere pentru emiterea AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE.
Cererile depuse pentru emiterea certificatelor sunt înregistrate numai dacă toate actele, avizele și documentațiile sunt întocmite - conform legii, perioada de 30 zile se numără de la data înregistrării.
Cererile pentru avize de racordare utilități publice, adeverințe de existență pentru clădiri, acord unic etc. se depun la comparimentul de urbanistică al primăriei.
 
 
 
Certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţii emise: